Antigone (Baltimore)

Medea (Akron)

Oedipus at Palm Springs (Boston)