Carmina Burana (Raleigh)

Philoktetes (New York)

Oedipus (Modesto)

Oedipus at Palm Springs (Boston)

Another Antigone (Union College)

Elektra (Brown/Trinity)

Antigone (Glasgow)

Antigone (Baltimore)