asyndeton @ Wordsmith

hexakosioihexekontahexaphobia @ Worthless Word for the Day